PLAST ØDELEGGER LIVET PÅ KLODEN!

Nyhetsoppslagene for et par uker siden om den døende hvalen med magen full av plast, satte ny nasjonal fokus på en gigantisk utfordring knyttet til den stadig økende globale plastforurensningen. Men det store problemet ligger i alt plastavfallet vi aldri oppdager.

 

Bildene av den døde hvalen med metervis av plastavfall i magen,  bidro i sin tur til et større engasjement fra “grasrota” blant annet gjennom mange spontane lokale oppryddingsaksjoner langs populære strandområder.

 

Vi på Frikult har kjent dette problemet på kroppen i snart 26 år. Mange tonn plastavfall er samlet inn fra de kystnære naturområdene som benyttes som opplæringsarena for våre barn og ungdommer. De siste 12 årene har vi fokusert på opprydding i Solværarkipélet der vi har base på egg- og dunværet Jespersholmen.

Med denne perlen som base har vi brukt robåter, sjarker og flåter fra øyer og holmer for å få fraktet avfallet til land – og inn til avfallshåndtering i Rana.

 

 

Hvor kommer plastavfallet vi plukker på Helgelandskysten fra?

 

Selv om Golfstrømmen bringer med seg mye “eksotisk avfall” til Solværarkipélet,  opplever vi veldig sterkt at det i stor grad er den nære  skipsfarten, de større fiskefartøyene som er opphavet til mye den synlige plastforurensningen.

 

Ut fra samtaler med folk i reder- og skipsmeglernæringen viser det seg at kostnadene ved lovlig deponering på land – altså når skpene har anløpt sin destinasjon (feks her i Mo i Rana) – er altfor høye. Mange fartøy velger da i stedet å kaste avfallet på havet før de legger til kai…

 

Når det gjelder fiskefartøy som feks trålere og snurpere, vil noe av restene etter garn- og trålposer som driver i land være mistet ifm uhell. Men som kjent er «tid penger” og jeg vil ikke bli overrasket om det fremkommer dokumentasjon på at bevisst dumping skjer i denne næringen også.

 

Det verste med denne type avfall fra fiskeri- og havbruksnærinfgen, er disse “spøkelsesgarnenes” vanvittige fangsteffektivitet – der både fisk, pattedyr og fugler blir fanget og ofte lider før de dør.  Og her snakker vi om “fangstredskaper” som opererer i mange år før de sakte går i oppløsning – og noen ganger havner på land…

Det er derfor ingen tvil om at mange voksne fremdeles er elendige rollemodeller. Det er oss voksne “forbilder” som bidrar til en global miljøkrise gjennom bevisst forsøpling av havet:-(

 

Opp gjennom årene har vi merket en stadig økende mengde plastavfall som legger seg i vikene som vender mot vind og havstrømmer. Statistikken bekrefter det alle vet – økningen i årlig global plastproduksjon- og konsum er enorm:

 

1950    – 0 tonn

1975    – 2 millioner tonn

1990    – 200 millioner tonn

2016    – 300 millioner tonn

Til syvende og sist kan kilden til dette lokale plastproblemet ved våre strender i vårt øyparadis ute på Helgelandskysten tilskrives samme problem som klimakrisen:

 

Globalt uttak (produksjon) av fossilt råstoff – olje, kull og gass. Dette råstoffet benyttes ikke  bare i produksjon av fossilt brennstoff (som vi alle vet er en svært viktig årsak til klimakrisen) – men som også i løpet av de siste 40 årene har bidratt  til en “revolusjon” i emballasje-industrien.  Alt skal pakkes i plast – gjerne med plast pakket et nytt plastlag….

 

Og som i sin tur har bidratt til å skape  til en vanvittig global “bruk og kast-mentalitet”.

Plastmateriale fra oljeindustrien benyttes i dag til 99 % av all emballasje i verden. Engangsemballasje er så billig – og produseres i så ufattelige mengder –  at mennesker over hele kloden kaster fra seg dette – hvor enn de er i verden.

Slik vi mennesker alltid har håndtert det vi kaller for avfall / søppel:

 

“Ut av syne ute av sinn»

 

Problemet i dag er imidlertid at gjennom globaliseringen har det som tidligere var et lokalt problem knyttet til menneskelig dårskap nå blitt et alvorlig problem for selve livet på kloden.

Forurensning av plast på verdenshavene er en mer alvorlig trussel mot biologisk mangfold enn klimakrisen!

 

Denne påstanden kan underbygges med det faktum at stort sett alt plastavfall består av kjemikalier som er en alvorlig trussel for alle levende organismer. Med innhold av gift som Bisfenol, Ftalater, PFOA/PFOS vil plast utgjøre en menneskeskapt, hormonell trussel der sterilitet hos alt fra encellede dyr til våre største pattedyr vil kunne være én konsekvens. I tillegg vil frigjorte kjemikalier under nedbryting av plast bidra til forgiftning av både dyre- og planteceller. Plastavfall bidrar derfor til blant annet misdannelser på foster og utvikling av kreft i mange former.

 

Menneskehetens behandling av “Moder jord” blir dermed til syvende og sist en alvorlig trussel mot  menneskeheten selv.

Så hva gjør vi – lille  – rike Norge for å snu en så vanvittig stor trussel for livet på jorden? Jo, Klima- og Miljødepartementet deler ut 35 millioner kroner som skal bidra til renere strender langs Norskekysten.

 

“Ute av syne – ute av sinn»…….

 

Dette minner mye om strutsepolitikk – om å pynte på fasaden. Dette minner om et tiltak som skal vise “handlekraft og vilje til endring” – mens det egentlig bare stagger de av oss som fremdeles tror at det er på strendene problemet ligger!

 

Nei,  kilden til problemet forblir urørt:

 

 • Overproduksjon av et globalt miljøfiendtlig produkt – produsert av fossil olje, kull eller gass.

 

 • Overproduksjon av plastmateriale – laget av råolje – og som oversvømmer oss overalt – hvor vi enn befinner oss! På supermarkedet, på bensinstasjonen, langs veiene, i skogen – og ikke minst i havet….

 

Joda, selvsagt skal det ryddes på strendene! Dette er  ikke bare ren forsøpling – selvsagt skader dette plastavfallet også livet langs vår kyststripe.

 

Men – det som er den store trusselen er at det aller farligste plastavfallet er usynlig: Det er de enorme mengdene plastfragmenter som blir brutt ned til mikroplast i naturen – både på land og til havs, det er plast som spises av fisk, fugl  og pattedyr  – og som medfører en langsom og pinefull død – for millioner av dyr årlig.

 

Og som forgifter mennesket….

 

Og som er usynlig for vår samvittighet….

 

Klima- og Miljøministeren bidrar kanskje  til å døyve vår samvittighet gjennom gi tilskudd til å fjerne synlig søppel som er havnet på våre strender etter år i havet.

“Ute av syne – ute av sinn”..

 

Men han starter ikke den virkelig nødvendige prosessen her i lille Norge: Å bli et foregangsland i forhold til å stanse en “global epidemi” som sakte men sikkert kveler kloden.

 

Det å rydde plastsøppel langs våre strender bør er etter min vurdering være en oppgave som alle – i alle land – må gjøre – uten fem øre i tilskudd!  På DUGNAD!

 

Ihvertfall en oppgave som alle pedagogiske institusjoner burde ha i sine opplæringsplaner. Plast- og søppelrydding både på land og i vann… og som

kombineres med informasjons- holdningsskapende virksomhet direkte knyttet til fag- og opplæringsplanene på det enkelte trinn. (Her er det mye HH-lære;-)

 

Kanskje vi kan bruke samme dugnadsmodell som våre nasjonale ryddeaksjoner som foregår ved alle skoler og barnehager før hver 17.mai rundt i landet?

Å forebygge forsøpling av natur og nærmiljø problem som ene og alene er basert på hvilke holdninger vi voksne formider til våre barn. Forebygging – og holdningsskapende arbeide  er en viktig oppgave både for foreldre og våre pedagogiske instiusjoner.

 

Mitt forslag til Klima- og miljøministeren blir derfor følgende:

 

 • Ta iniativ til en kontinuerlig  nasjonal (og kanskje etterhvert internasjonal) “holdningsendring» rettet mot “morgendagens ledere” i  skoler og barnehager – kombinert med “STOPP forsøpling-aksjoner”. Målsetting her må være å skape varige forebyggende eksempler, holdninger og handlinger hos oss voksne – i dag. Dette vil i sin tur skape holdninger hos barn og unge som vil gi varige resultater – i morgen.  Og som vil vil bidrar til at mennesket opptrer med respekt og kjærlighet overfor naturen. En ren natur er som kjent grunnlaget for biologisk mangfold – for livet på kloden

 

 • Ta initiativ til samordnet holdningsendring mot plastavfall i naturen i samarbeid med både Kunnskapsdep, Landbruksdepartement, Fiskeri- og havbruksdep – og ikke minst Næringsdepartementet.

 

 • Gi tilskudd til alle norske havner slik at det blir gratis å levere avfall fra alle anløpende skip og fartøyer

 

 • Få det globale “plast-helvetet” opp på agenda på regjeringsmøtene der tema må settes på petroleumsdustriens totale globale negative påvirkning på klima og miljø.

 

 • Iveksette forbud mot all bruk av engangsplast:
  • Éngangsbestikk
  • Èngangskopper
  • Èngangstallerkener
  • Èngangsembalasje

 

 • Innfør panteordninger på all embalasje innen matproduksjon

 

 • Og til alle dere mennesker som føler et ansvar for å gi våre etterkommere en levelig “moder jord”!
  • Forlang varer uten plastemballasje når dere handler
  • Legg igjen plasten på butikken
  • Skriv under på “Folkeaksjonen STOPP NÅ!”

 

Dersom vi ikke foretar oss noe NÅ, vil vår grådighet og uvitenhet bidra til at våre etterkommere overtar en døende planet fra oss…

 

-Ove Johnny Bustnesli

Kommentarer er stengt.